Aktywne wykorzystanie mediów w edukacji

Aktywne wykorzystanie mediów w edukacji

   W działaniach sieci współpracy i samokształcenia skoncentrowanej wokół problematyki edukacji medialnej  bierze udział 25 nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Uczestnictwo w sieci  obejmuje spotkania bezpośrednie, szkolenia i pracę na platformie www.doskonaleniewsieci.pl.

   W ramach projektu odbyły się trzy spotkania uczestników sieci, w tym dwa warsztaty prowadzone przez eksperta. Pierwsze ze spotkań miało na celu integrację uczestników, ustalenie zasad współpracy, prezentację założeń pracy sieci oraz analizę wyników diagnozy potrzeb w zakresie edukacji medialnej. Głównym celem sieci jest wzmocnienie kompetencji dydaktycznych, wymiana doświadczeń i zgromadzenie materiałów przydatnych w realizacji treści programowych. W czasie pierwszego spotkania ekspert – Karolina Koziejowska - wraz nauczycielami poszukiwali praktycznych sposobów wykorzystania informacji pochodzących z mediów, analizowali istotę i rolę języka w mediach, omówili rynek medialny w Polsce.W wyniku tego spotkania nauczyciele dowiedzieli się, w jaki sposób wykorzystać informacje zawarte w różnego rodzaju mediach w pracy z uczniem. Poznali, w jaki sposób tworzyć, przetwarzać i prezentować informacje pochodzące z mediów. Zostały przedstawione i przedyskutowane następujące zagadnienia: językowa natura różnych mediów, funkcje komunikatów medialnych, kultura komunikacji medialnej. W zakresie ekonomicznego aspektu mediów dyskutowano na temat rynku mediów, a w szczególności ekonomicznej wartości informacji i sposobów finansowania mediów.

   W czasie drugiego spotkania z ekspertem nauczyciele poznawali sposoby kreatywnego wykorzystania mediów, zasady bezpiecznego komunikowania się za pomocą mediów oraz zastanawiali się nad szansami i zagrożeniami towarzyszącymi korzystaniu z mediów. Podczas spotkania, nauczyciele uczyli się tworzyć, przetwarzać i prezentować informacje zawarte w mediach, co posłużyło im do zgromadzenia podstawowych informacji w celu przygotowania gry terenowej w formie Questu.  W trakcie tego spotkania nauczyciele wzmocnili kompetencje w zakresie bezpieczeństwa w edukacji medialnej. Ekspert przeanalizował z nauczycielami różnego rodzaju zagrożenia i sposoby im zapobiegania. Okazało się, że dla większości nauczycieli bezpieczeństwo w sieci jest tematem mało znanym, dlatego dało się zauważyć wyjątkowe zainteresowanie tematyką związaną z zasadami ochrony prywatności i wizerunku w sieci, sposobami nadzoru nad siecią, zapewnieniem anonimowości, zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji, pracy i transakcji w sieci. Przedstawione zostały również symptomy uzależnienia i zasady higienicznego korzystania z mediów.

   Kluczową formą komunikacji jest platforma www.doskonaleniewsieci.pl. Do najczęściej wykorzystywanych przez uczestników sieci użyteczności powyższej platformy  należą: możliwość zamieszczania plików, w tym: raportów z badań, artykułów, publikacji , materiałów dydaktycznych, itp.,  redagowania aktualności na temat funkcjonowania sieci  i edukacji medialnej  oraz wymiana poglądów i doświadczeń na forum.  Wśród publikacji ostatnio umieszczonych w dziale Pliki znajdują się niezwykle wartościowe opracowania, a wśród nich artykuł Gry językowe we współczesnej komunikacji medialnej - semantyczna i pragmatyczna analiza języka mediów, książka Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, artykuł Etyka w polskich mediach oraz niezwykle przydatna i zarazem obszerna praca pt. Społeczeństwo medialne. Ponadto, znalazły się tam inne publikacje: praca Cyfrowa-Przyszlość-Katalog-Kompetencji-Medialnych-i-Informacyjnych, artykuły: Edukacja medialna jako fundament e-edukacji, Edukacja medialna w podstawie programowej, Edukacja medialna jako istotna cecha nowoczesnego społeczeństwa, Cyberprzestrzeń jako miejsce nowej edukacji medialnej, Mediaktywni, Oddziaływanie masmediów oraz raporty z badań: Wykorzystanie nowych mediów przez młodzież w Polsce - wyniki międzynarodowego projektu Mediappro, Sytuacja polskich mediów audiowizualnych.

   Wśród wątków podjętych na forum znalazły się problemy tożsame z głównymi zagadnieniami edukacji medialnej: korzystanie z informacji, kreatywne korzystanie z mediów, etyka i wartości w komunikacji i mediach, bezpieczeństwo w komunikacji i mediach, język mediów ekonomiczne aspekty działania mediów, relacje w środowisku medialny oraz prawo w komunikacji i mediach. Jednak największym zainteresowaniem cieszy się wątek  poświęcony warsztatowi pracy nauczyciela w zakresie edukacji medialnej. Wątek, którego tytuł brzmi W poszukiwaniu i  W poszukiwaniu istoty edukacji medialnej – zasoby internetowe zawiera kilkanaście odnośników do stron zawierających różnego rodzaju materiały dydaktyczne, w tym scenariusze lekcji, niezbędne do realizacji założeń edukacji medialnej.

   Dodatkowo, wśród możliwości, które stwarza platforma www.doskonaleniewsieci.pl znalazła się zakładka Aktualności, która oprócz wewnętrznej poczty elektronicznej, służy wymianie informacji na temat bieżących działań w ramach sieci Edukacja medialna w szkole i przedszkolu.

   Przeprowadzone w ramach sieci szkolenia i wykorzystanie platformy internetowej pozytywnie wpłynęły na poziom wykorzystania różnego rodzaju informacji pochodzących z mediów przez nauczycieli oraz skierowały ich uwagę w stronę obszernego kontekstu różnorodnych wyzwań i zagrożeń z nią związanych. Ich zdaniem ten wzrost dotyczy nie tylko ilościowego, ale także jakościowego aspektu, co czyni działalność sieci współpracy i samokształcenia skuteczną formą doskonalenia nauczycieli.

Powrót na początek strony