Sprawozdanie z działalności koordynatora sieci współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet”  działała w okresie od 14.01.2014 do 31.10.2014 roku. Głównym celem sieci TIK było wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu TIK pomocne
w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych. Sieć liczyła 25 uczestników. Uczestnikami sieci byli nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) uczących różnych przedmiotów. 

      W trakcie prac sieci odbyły się cztery spotkania stacjonarne oraz jedno spotkanie robocze.
      Spotkanie robocze odbyło się 12 lutego 2014 roku w Kolegium Nauczycielskim
w Ciechanowie. W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy wszystkich sieci. W trakcie spotkania koordynatorzy przedstawili założenia każdej z sieci. Uczestnikom spotkania została przedstawiona platforma ORE
www.doskonaleniewsieci.pl, gdzie pod nadzorem koordynatorów założono konta większości uczestników. Wśród uczestników przeprowadzono ankietę diagnozującą potrzeby. Wspólnie opracowaliśmy roboczy harmonogram i wstępny plan pracy sieci. 

      Pierwsze spotkanie oficjalne spotkanie odbyło się 18 marca 2014 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Ciechanowie. Spotkanie prowadzone było przez koordynatora sieci.
W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby. Tematyką spotkania było wykorzystanie portali internetowych (scholaris.pl , learningapps.org, superbelfrzy.edu.pl) w trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wykonując ćwiczenia zaproponowane przez prowadzącego uczestnicy mieli okazję wymieniać swoje podglądy z innymi uczestnikami sieci. W trakcie spotkania została przeprowadzona ankieta wejściowa sieci. Wprowadzono również poprawki do harmonogramu i planu pracy sieci. Na koniec spotkania pokazano przykładową „pokazową” lekcję fizyki z zastosowaniem TIK.

      Drugie oficjalne spotkanie odbyło się 14 maja w I LO w Ciechanowie. Spotkanie prowadził ekspert wybrany w przetargu – Stanisław Szulc. Tematyką spotkania było wykorzystanie tablic interaktywnych na zajęciach. Ekspert uczył obsługi tablic interaktywnych. Pokazywał, w jaki sposób kalibrować tablicę, obsługiwać oprogramowanie załączone fabrycznie do najpopularniejszych tablic (Smart, IQBoard, Qomo). Omówiono również aktywne narzędzia lekcyjne. Na końcu spotkania ekspert pokazał jak samodzielnie przygotować interaktywne materiały do wykorzystania na tablicach interaktywnych. 
Trzecie oficjalne spotkanie prowadził również ekspert Stanisław Szulc. Spotkanie odbyło się 10 lipca 2014 roku w I LO w Ciechanowie. Spotkanie dotyczyło platform
e-learningowych. Ekspert zapoznał uczestników z rodzajami platform e-learningowych (płatnymi i darmowymi). Na przykładzie platformy Moodle pokazał uczestnikom w jaki sposób tworzyć kursy, zamieszczać materiały, tworzyć quizy oraz zadania dla uczniów. Na końcu spotkania ekspert pokazał sposób wykorzystania platformy Moodle w nauczaniu języka obcego (kilka kompletnych lekcji + sprawdzian online). Uczestnicy chętnie uczestniczyli w dyskusji z ekspertem.

      Ostatnie spotkanie odbyło się 8 października 2014 roku. Spotkanie było prowadzone przez koordynatora sieci. Tematyką ostatniego spotkania było bezpieczne korzystanie
z Internetu. Uczestnicy spotkania omówili wpływ Internetu i nowych technologii na nasze życie. Przedstawione zostały strony poświęcone bezpieczeństwu w Internecie (
www.cyfrowa-wyprawka.org, www.cyberprzemoc.pl, www.panoptykon.org, www.szkolabezpiecznegointernetu.pl). W trakcie spotkania uczestnicy pracując w grupach zajmowali się zagadnieniami (cyberbullyingu, stalkingu, uzależnienia od Internetu, spamu oraz internetowemu savoir vivre). Na koniec spotkania koordynator sieci wraz z jedną
z uczestniczek sieci przedstawili „pokazową” lekcję poświęconą bezpieczeństwu w sieci Internet.

      Równolegle do spotkań stacjonarnych uczestnicy komunikowali się za pomocą platformy ORE doskonaleniewsieci.pl. Po każdym spotkaniu w platformie zamieszczane były materiały. Po każdym spotkaniu wraz z innymi uczestnikami sieci tworzyliśmy katalog przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych (obecnie katalog liczy ponad 30 stron wraz z krótkim opisem każdej strony). W platformie zostały zamieszczone (zakładka Pliki w platformie doskonaleniewsieci.pl) przykłady scenariuszy zajęć
z wykorzystaniem TIK (głównie tablic interaktywnych, platform e-learningowych). Zostało zamieszczone ponad 50 scenariuszy zajęć dotyczących TIK na zajęciach. Uczestnicy chętnie korzystali z materiałów zamieszczonych w platformie (ponad 500 logowań). W zakładce Forum uczestnicy wypowiadali się w 6 głównych wątkach (prawie 600 wyświetleń).

        Największą popularnością cieszył się wątek - Katalog przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych (ponad 310 wyświetleń) oraz wątek – Tablice interaktywne(ponad 120 wyświetleń). Platforma służyła również jako skrzynka kontaktowa dla uczestników sieci. Wszystkie informacje na temat bieżącej działalności sieci były rozsyłane poprzez platformę. 

Ankieta na wejściu i wyjściu


Na wejściu została przeprowadzona ankieta. Ankieta miała na celu zdiagnozowanie potrzeb uczestników sieci oraz zbadanie kompetencji uczestników związanych z tematyką sieci.


ANKIETA NA WEJŚCIU


1. Czy do chwili przystąpienia do projektu uczestniczył/a Pan/i w zorganizowanych formach współpracy nauczycieli między szkołami/przedszkolami?
-Tak (20 odpowiedzi)
-Nie (5 odpowiedzi)

2. Jeśli odpowiedź w pytaniu 1 była twierdząca, to w ilu zorganizowanych zewnętrznych formach współpracy Pan/Pani uczestniczyła w minionym roku szkolnym?

-1 (3 odpowiedzi)

-2 (2 odpowiedzi)

-3

-4

-Więcej

3. Jeśli odpowiedź w pytaniu 1 była twierdząca, to w jakich zewnętrznych formach współpracy Pan/Pani uczestniczył/a?

-Doraźne spotkania nieformalne 1-2 nauczycieli tego samego przedmiotu (1 odpowiedź)
-Planowe spotkania większej liczby nauczycieli tego samego przedmiotu
-Międzyszkolne/międzyprzedszkolne planowanie i realizowanie przedsięwzięć (np. konkursy) (4 odpowiedzi)
-Dzielenie się wiedzą, dobrymi praktykami
-Lekcje koleżeńskie
-Inne, jakie?


4.Jak ocenia Pan/Pani swoje kompetencje związane z obszarem tematycznym sieci?

-1 (5 odpowiedzi)
-2 (20 odpowiedzi)
-3
-4
-5

5.Jeśli odpowiedź w 1 pytaniu była twierdząca, to jaki zasięg miały podejmowane dotychczas formy współpracy?

-Sąsiadująca szkoła
-Wszystkie szkoły na terenie gminy
-Szkoły tego samego typu na terenie gminy (3 odpowiedzi)
-Szkoły na terenie gmin sąsiadujących
-Szkoły na terenie powiatu (2 odpowiedzi)
-Inne, jakie?

6.Jeśli odpowiedź w 1 pytaniu była przecząca, to z jakich powodów dotychczas nie współpracował/a Pan/i z nauczycielami z innych szkół przedszkoli?

-Brak zewnętrznych grup wsparcia dla nauczycieli (12 odpowiedzi)
-Brak czasu na współpracę między szkołami (4 odpowiedzi)
-Brak inicjatywy ze strony nauczycieli (1 odpowiedź)
-Brak wzorców i doświadczeń w tym zakresie (3 odpowiedzi)
-Brak potrzeb
-Inne czynniki, jakie?

Na wyjściu została przeprowadzona ankieta, która miała na celu podsumowanie pracy sieci.

ANKIETA NA WYJŚCIU


1.Ocena spotkań sieci?

-Realizacja celów pracy sieci (1 ; 2; 3; 4 – 5 odpowiedzi; 5 – 20 odpowiedzi)
-Użyteczność omawianych treści i zagadnień (1 ; 2; 3; 4 – 6 odpowiedzi; 5 – 19 odpowiedzi)
-Dopasowanie metod pracy do specyfiki sieci (1 ; 2; 3; 4 – 2 odpowiedzi; 5 – 23 odpowiedzi)
-Profesjonalizm ekspertów (1 ; 2; 3; 4 – 1 odpowiedzi; 5 – 24 odpowiedzi)

2.Proszę wymień największą wartość, jaką miał dla Pana/i udział w sieci współpracy i samokształcenia

Najczęściej pojawiające się odpowiedzi to:
-możliwość wymiany, doświadczeń, wiedzy, pomysłów
-wypracowanie materiałów, nowych rozwiązań dydaktycznych
-katalog stron ze scenariuszami zajęć
-katalog przydatnych linków do zasobów edukacyjnych w sieci
-nowe programy do tworzenia prezentacji oraz pomocy dydaktycznych

3.Biorąc pod uwagę całość przedsięwzięcia jakim była sieć współpracy i samokształcenia proszę wymienić jej mocne i słabe strony:

Mocne strony (najczęściej pojawiające się odpowiedzi):
-Wymiana informacji
-Brak tego typu spotkań wcześniej
-Przystępne przekazywanie wiedzy
-Wzbogacenie warsztatu pracy
Słabe strony:

Czasem mało dogodne terminy spotkań – 3 osoby udzieliły takiej odpowiedzi

4.Jak ocenia Pan/i swoje kompetencje po spotkaniach sieci?

-1
-2
-3
-4 (3 odpowiedzi)
-5 (22 odpowiedzi)

5.Jak ocenia Pan/Pani przydatność materiałów zamieszczonych w platformie doskonaleniewsieci.pl?

-1
-2
-3
-4 (2 odpowiedzi)
-5 (23 odpowiedzi)

6.Jak ocenia Pan/Pani Pracę koordynatora sieci?

-1
-2
-3
-4 (1 odpowiedzi)
-5 (24 odpowiedzi)

  Podsumowując wszyscy bardzo pozytywnie oceniają pracę sieci TIK. Realizację celów pracy oceniono na 4,8 (średnia w skali 5 punktowej). Użyteczność omawianych treści i zagadnień na 4,76. Dopasowanie metod pracy do specyfiki sieci oceniona na 4,92. Profesjonalizm ekspertów oceniono na 4,96.

      Uczestnicy sieci wymieniali narzędzia, które poznali podczas pracy sieci. Narzędzia będą mogli wykorzystać w trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że dzięki TIK i poznanym narzędziom (portalom edukacyjnym między innymi Scholaris, Superbelfrzy, Enauczanie, itp.), narzędziom Prezi, LearningApps, Power Point –zwiększyli efektywność swojej pracy.
Na pytanie Jak ocenia Pan/Pani przydatność materiałów zamieszczone w platformie doskonaleniewsieci.pl (będących wynikiem pracy sieci)? Dwadzieścia dwie osoby oceniło na 5 w skali 5 punktowej, trzy osoby na 4 punkty. Średnia wyniosła 4,88 punktu.

      Na pytanie Jak ocenia Pan/Pani swoje kompetencje związane z obszarem tematycznym       sieci? na wejściu 20 osób oceniło swoje kompetencje na 2 punkty (w skali 5 punktowej), pięć osób na 1 punkt. Daje to średnią 1,8 punktu. Na wyjściu na to samo pytanie 22 osoby oceniło swoje umiejętności na 5 punktów, natomiast 3 osoby na 4 punkty. Daje to średnią 4,88 punktu.
Pracę koordynatora sieci oceniono średnio na 4,96 punktu w skali 5 punktowej. Wszyscy uczestnicy chętnie kontynuowali by spotkania sieci.


Maciej Wojciechowski
koordynator sieci TIK

Powrót na początek strony