Logo Tłumacza Migam

Regulamin

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie

„Doskonalenie szansą na rozwój”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu: „Doskonalenie szansą na rozwój”, zasady wspomagania szkół/przedszkoli, a także procedury w przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie trwania projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.


2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o :

 Projekcie” -  należy przez to rozumieć projekt pt: „ Doskonalenie szansą na rozwój”, realizowany przez powiat Ciechanowski, Biuro projektu – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

„Regulaminie” – należy przez to rozumieć regulamin rekrutacji i uczestnictwa w w/w projekcie,

„Uczestnik projektu” – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielonego wsparcia.


§ 2.

Cel projektu

 Celem projektu jest poprawa skuteczności doskonalenia nauczycieli poprzez kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ciechanowskim w ramach pilotażu  zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół a w szczególności:

-podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie trafnej diagnozy i opracowanie rocznego planu wspomagania;

-poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania;

- poprawa współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół/ przedszkoli poprzez organizację lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.
 

§ 3.

Grupa docelowa i formy wsparcia

Uczestnikami projektu jest 570 nauczycieli (460K i 110M) z 35 szkół i 5 przedszkoli powiatu ciechanowskiego.

W ramach kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli będą realizowane następujące zadania:

- Kampania informacyjno - promocyjna:  styczeń, luty 2013 r.
- Przeprowadzenie konferencji inaugurującej projekt:  luty/marzec 2013 r.
-Rekrutacja  poszczególnych szkół i przedszkoli: marzec-kwiecień 2013r.
- Rekrutacja nauczycieli: sierpień 2013r.
- Przygotowanie „Powiatowego Programu Wspomagania”: październik 2013 r.
- Opracowanie Rocznych Planów Wspomagania w każdej szkole i każdym przedszkolu, objętym projektem: październik 2013 r.
- Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w oparciu o dwie oferty doskonalenia dla każdej szkoły/ przedszkola: wrzesień 2013 r.-czerwiec 2014 r.
- Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli/ nauczycielek na szkolną praktykę (konsultacje grupowe i indywidualne): marzec - maj 2014 r.
- Utworzenie 4 sieci współpracy i samokształcenia: styczeń 2014 r. – październik 2014 r.
- Przeprowadzenie konferencji podsumowującej:  listopad 2014 r.

W realizacji wszystkich w/w działań uczestniczy szkolny organizator rozwoju edukacji  (SORE), który  bezpośrednio współpracuje z placówką w opracowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania. Eksperci zewnętrzni prowadzą  różne formy doskonalenia. Koordynatorzy sieci organizują pracę zespołów nauczycieli na platformie internetowej i na spotkaniach.


§ 4.

Przerwanie uczestnictwa

1. Z uczestnictwa w projekcie można zrezygnować bez żadnych konsekwencji w sytuacjach wyjątkowych (np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania itp.), składając osobiście pisemną deklarację rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

2. W miejsce osoby, która zgodnie z pkt. 1 zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie, zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.

 


§ 5.

Zasady rekrutacji

1.Komisja rekrutacyjna w składzie: wicestarosta, koordynator projektu, asystent koordynatora przeprowadzi rekrutację szkół/ przedszkoli i nauczycieli do projektu.

2.Do  projektu zostanie zakwalifikowanych 35 szkół, w tym z 18 szkół podstawowych,11 gimnazjów, 6 szkół ponadgimnazjalnych oraz  5 przedszkoli, zatrudniających co najmniej 5 nauczycieli.

3. W projekcie weźmie udział min. 3 szkoły o wyniku ze sprawdzianu/ egzaminu gimnazjalnego poniżej średniej powiatu ciechanowskiego oraz min. 3 szkoły o wyniku powyżej średniej.

4. Szkoły/ przedszkola biorące udział w projekcie złożą w Biurze projektu wypełnioną i podpisaną przez dyrektora deklarację przystąpienia do projektu.

5. Przy rekrutacji szkół i przedszkoli przyjmuje się następujące zasady:
a) pierwszeństwo mają te przedszkola, które zatrudniają większą ilość nauczycieli;
b). pierwszeństwo mają te szkoły podstawowe i gimnazja, których wynik sprawdzianu/ egzaminu bardziej odbiega od średniej w powiecie;
c)  pierwszeństwo mają  szkoły ponadgimnazjalne o większej ilości oddziałów.

6). W szkołach/ przedszkolach zostanie przeprowadzona rekrutacja nauczycieli do projektu wg następujących kryteriów:
- pierwszeństwo mają ci nauczyciele/ nauczycielki, którzy nie uczestniczą lub uczestniczyli w jednym szkoleniu w r. szk. 2010/2011;
- preferowani będą nauczyciele nie posiadający doświadczenia zawodowego - ze stażem pracy do 3 lat.

7. Przygotowana zostanie lista główna i rezerwowa.

8. Warunkiem udziału w projekcie jest czytelne wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnictwa  szkoły/ przedszkola do Biura projektu  terminie do dnia   15 marca 2013 roku.

9. Rekrutacja nauczycieli zakończy się w sierpniu 2013 r.

10.Wzór deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są  do pobrania w Biurze projektu. 

11. Lista osób zakwalifikowanych (570 nauczycieli/ nauczycielek) oraz lista rezerwowa zostaną  wywieszone  w biurze projektu oraz zamieszczone na podstronie projektu:

Regulamin


§ 6.

Harmonogram  działań

1.  Realizacja projektu:   01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

2.  Promocja  i rekrutacja do projektu:   01.01-15.03.2013 r.

3. Organizacja form wsparcia dla uczestników projektu: 16.03.2013 r. – 31.11.2014 r., zgodnie  z harmonogramem realizacji zadań objętych projektem.

4. Archiwizacja i zamknięcie projektu: 01.12 - 31.12.2014 r.


§ 7.

Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje realizator projektu starosta Powiatu Ciechanowskiego – zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Priorytetu  III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz innymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.

2.Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

3.Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

4.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Doskonalenie szansa na rozwój

Logo BIP
Powrót na początek strony